Bank Reconciliation

กระทบยอดธนาคาร Bank reconciliation

          ในการดำเนินธุรกิจของเราจะมีรายการเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งรายการเท่าไหร่จะมีสภาพคล่องในการใช้งานสูง จึงต้องมีกระบวนการควบคุมอย่างดี ซึ่งเงินฝากในบัญชีของบริษัทนั้นเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด ดังนั้นจะต้องมีการควบคุมโดยจะต้องมีการสอบยอดเงินฝากธนาคาร ซึ่งจะทำให้สามารถพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารหรืองบกระทบยอดเงินฝากธนาคารได้

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation )

          งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) คือ รายงานทางการเงิน (Bank Statement) ที่ทางบริษัทจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายหรือพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทต่างๆ ของบริษัทโดยกระทบระหว่างยอดที่กิจการบันทึกบัญชี และใบแจ้งยอดเงินฝากที่ธนาคารส่งมาให้ว่าแตกต่างกันหรือไม่ และมีสาเหตุใดที่ทำให้ยอดคงเหลือที่กิจการบันทึกบัญชีและยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารมียอดที่แตกต่างกัน

          สาเหตุทที่ให้เกิดข้อแตกต่างมีหลายกรณีด้วยกัน เช่น
  1. การบันทึกบัญชีผิดพลาด
  2. เงินฝากระหว่างทางธนาคาร(Deposit in Transit)
  3. เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับเงินยังไม่ได้นำ ไปขอขึ้นเงิน (Out Standing Check)
  4. ค่าธรรมเนียมธนาคาร(Bank Service Charge) ฯลฯ

 

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

          ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) หมายถึง เอกสารรายงานของธนาคารที่จัดส่งมาให้กิจการ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของกิจการในแต่ละเดือน เช่น ยอดคงเหลือยกมาต้นเดือน การนำฝากและการถอนเงินระหว่างเดือน เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคาร และยอดคงเหลือในวันสิ้นเดือน

Bank Statement
Bank Statement

ขั้นตอนการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร หรือกระทบยอดธนาคาร

งบพิสูจน5ยอดเงินฝากธนาคารทำได้ 2 วิธี คือ
1.  วิธีหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง
2. วิธีพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือฝ2ายหนึ่งไปยังอีกฝ2ายหนึ่ง

1. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามวิธีหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

          การนำเงินไปฝากธนาคารนั้นถือว่าเป็นการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดอย่างหนึ่งซึ่งในการนำเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันนั้น ทุกวันสิ้นเดือนธนาคารจะส่งรายงานเกี่ยวกับการฝากเงินและการถอนเงินมาให้กิจการทราบเมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดจากธนาคารแล้ว หากใบแจ้งยอดไม่ตรงกับยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ กิจการก็สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของยอดเงินฝากธนาคารด้วยวิธีทำงบพิสูจน5ยอดเงินฝากธนาคาร

2. วิธีหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

         การทำงบพิสูจน5ยอดเงินฝากธนาคาร ตามวิธีหายอดเงินฝากที่ถูกต้อง คือ การหายอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารให้เท่ากับยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดบัญชีของกิจการ

          ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ บริการตรวจสอบงบการเงิน หรือให้บริการที่ปรึกษาบัญชี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มโรงงาน หรือ สนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า