audit firm

ความสำคัญของการตรวจสอบบัญชี

การสอบบัญชี คืออะไร

          การตรวจสอบบัญชีหรือการสอบบัญชี คือกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบสมุดบัญชี รายการทางบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีของบุคคลหรือองค์กร วัตถุประสงค์ของกระบวนการนี้คือการพิจารณาและพิสูจน์ว่ารายการต่าง ๆ ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปกติแล้วการตรวจสอบบัญชีจะดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) หลายๆท่านมักเรียกว่า ผู้สอบบัญชี หรือ CPA ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการ เพื่อป้องกันความลำเอียง และผู้ตรวจสอบสามารถแสดงความเห็นอิสระ ในกรณีที่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในหรือการทุจริตในกิจการ ผู้ตรวจสอบบัญชีจะรายงานประเด็นดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบ และจะรายงานการทุจริตให้ผู้บริหารทราบด้วยเช่นกัน

          การตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน นั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในธุรกิจ ซึ่งงบการเงินเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบบัญชีช่วยให้ธุรกิจทราบถึงสถานะการเงินของตนเองและช่วยในการดำเนินการตัดสินใจทางการเงินดังนี้

 1. ตรวจสอบความถูกต้อง: การตรวจสอบบัญชีช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเงินในบัญชี ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง.
 2. การวางแผนการเงิน: การตรวจสอบบัญชีช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม โดยการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
 3. การตัดสินใจ: ข้อมูลการเงินที่ถูกต้องช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การขยายธุรกิจ หรือการทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
 4. การรายงานแก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง: การตรวจสอบบัญชีช่วยในการรายงานผลการเงินแก่ผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในธุรกิจ.
 5. การประเมินความเสี่ยง: การตรวจสอบบัญชีช่วยในการระบุและประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งช่วยในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 6. การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ: การตรวจสอบบัญชีช่วยในการระบุปัญหาและข้อบกพร่องในกระบวนการการเงินของธุรกิจ ซึ่งช่วยในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ.
 7. การเสริมสร้างความเชื่อมั่น: การตรวจสอบบัญชีช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินของธุรกิจ ซึ่งสามารถช่วยในการขอสินเชื่อหรือดำเนินการทางการเงินอื่น ๆ ได้อย่างมีความมั่นใจ.
financial statements audit services
financial statements audit services

ผู้สอบบัญชี หรือ Auditor

         ผู้สอบบัญชีหรือ Auditor เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ลูกค้า หรือหน่วยงานราชการ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลการเงินในบัญชีของธุรกิจถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ของผู้สอบบัญชีรวมถึง:

 1. การตรวจสอบบัญชี: ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีธุรกิจเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการบัญชี รายงานการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่น ๆ
 2. การประเมินความเสี่ยง: ผู้สอบบัญชีระบุและประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม
 3. การรายงานผลการตรวจสอบ: ผู้สอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้ลงทุน หรือหน่วยงานราชการ โดยรายงานจะรวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของบัญชีและข้อแนะนำที่อาจจะช่วยในการปรับปรุงกระบวนการ
 4. การปรับปรุงกระบวนการ: ผู้สอบบัญชีอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการการเงินในธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงทางการเงิน
 5. การควบคุมประเภทพิเศษ: บางครั้ง ผู้สอบบัญชีอาจต้องตรวจสอบการปฏิบัติทางการเงินเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจง เช่น การป้องกันฟอร์มฉ้อโกง หรือการรายงานแสดงการเงินตามกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง

กระบวนการในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

         กระบวนการในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ถูกปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือในข้อมูลการเงินของธุรกิจ ขั้นตอนเหล่านี้อาจมีความแตกต่างตามความสำคัญและลักษณะของการตรวจสอบ แต่ส่วนใหญ่มีลักษณะเดียวกัน นี่คือขั้นตอนหลักในกระบวนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี:

 1. การวางแผน: ขั้นตอนแรกคือการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการระบุขอบเขตของการตรวจสอบ การกำหนดวัตถุประสงค์ และการวางรายการงานเพื่อทำการตรวจสอบ
 2. การทำความเข้าใจธุรกิจ: ผู้สอบบัญชีจะศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ โครงสร้างองค์กร กระบวนการธุรกิจ และความเสี่ยงทางการเงิน
 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง: ผู้สอบบัญชีจะระบุและประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ และวางแผนการตรวจสอบในส่วนที่มีความเสี่ยงสูง
 4. การเก็บข้อมูล: ผู้สอบบัญชีจะเก็บข้อมูลการเงินและเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการสอบถามคำถามและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 5. การตรวจสอบการบัญชี: ขั้นตอนนี้รวมถึงการตรวจสอบรายการบัญชีที่ดำเนินการในระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการบันทึกบัญชี การตรวจสอบสมดุลบัญชี และการตรวจสอบรายการที่คลุมเครือ
 6. การประเมินความคลุมเครือ: ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบความคลุมเครือระหว่างข้อมูลในบัญชีต่าง ๆ และระหว่างบัญชีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 7. การตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ: ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบว่าการเงินของธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติทางการเงินเฉพาะที่อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 8. การรายงานผลการตรวจสอบ: ผู้สอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของบัญชี ข้อแนะนำ และข้อสรุป
 9. การตรวจสอบขั้นสุดท้าย: ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจต้องทำการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหรือการตรวจสอบการเงินเฉพาะที่เป็นความคิดของผู้สอบบัญชีเอง
 10. การสรุปและการรายงานสิ้นสุด: ผู้สอบบัญชีจะสรุปการตรวจสอบและเตรียมรายงานสิ้นสุดแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อคิดเห็นสำคัญและข้อแนะนำสำหรับการปรับปรุงหรือการแก้ไข

ทำไมต้องเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชี (Audit Firm) กับเรา?

          กลุ่มบริษัทของเราได้แก่ บริษัท เอซีซี คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท เอ็มอาร์ที แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด ทางบริษัทของเรารักษาคุณภาพของบริการที่เราเสนอให้กับลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เรามีมีลูกค้ามาใช้บริการกับเป็นจำนวนมาก และทาง Audit firm ของเรามีชื่อเสียงในด้านการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต (CPA) อย่างถูกต้องและเป็นตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ

        โดยจุดมุ่งหมายหลักของบริษัท Audit firm ของเรา คือ “การตอบสนองที่รวดเร็ว และมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ โดยยึดหลักความถูกต้องให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลต่างๆที่ได้ไปทำการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มความเติบโตที่ยั่งยื่น”

ทำไมต้องเลือกใช้บริการAudit Firm กับเรา?

 • ทางเรามีการตอบสนองกับลูกค้าที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
 • ซื่อสัตย์และยุติธรรม
 • บริการด้าน IT & Software
 • บริการตรงจุด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 • เปิดให้บริการ 9.00 – 18.00
 • มีการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ
 • หากเป็นลูกค้าของเราแล้วให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ฟรี !!!
 • Audit Firm สามารถเดินทางมาด้วย BTS, MRT หรือรถ ทางเราก็มีที่จอดรถ
 • Location : https://goo.gl/maps/m1Vew2r3L79GLynt8
            ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ บริการตรวจสอบงบการเงิน หรือให้บริการที่ปรึกษาบัญชี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มโรงงาน หรือ สนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715

         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/

         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875

         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F

         ✅ Mail 📧 [email protected]

Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า