Consignments

วิธีการลงบัญชีสำหรับการฝากขายสินค้า Accounting for Consignments

การบัญชีสำหรับการฝากขาย (Accounting for Consignments)

         การฝากขายเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งของผู้ที่ประกอบกิจการการสินค้าประเภทขายปลีก (Retail product) ที่ช่วยทำให้เพิ่มช่องทางในการขายเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนเปิดร้านตามที่ต่างๆ และยังเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางให้กับธุรกิจของท่านอีกด้วย

Consignments
Consignments

การฝากขาย (Consignments)

          คือ เป็นการนำส่งสินค้าของบริษัทของตัวเองไปฝากขาย หรือเป็นตัวแทนในการขายสินค้าให้กับทางเรา โดยที่กรรมสิทธิ์ของสินค้ายังเป็นของผู้ฝากขาย  (Consignor) จนกว่าจะขายสินค้านั้นได้ จึงโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นไปเป็นของผู้ซื้อ ซึ่งเราจะเรียกว่า ผู้รับฝากขาย (Consignee) ซึ่งผู้รับฝากขายไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้า แต่ต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ยังอยู่ในครอบครองของผู้รับฝากขาย ซึ่งผู้รับฝากขายจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นค่านายหน้า ซึ่งโดยปกติคำนวณเป็นอัตราร้อยละของราคาสินค้าที่ขายได้ และผู้ฝากขาย (Consignor) สามารถรับรู้รายได้เกิดขึ้นต่อเมื่อมีการขายเกิดขึ้น

ขั้นตอนของการฝากขาย

 • เมื่อผู้ฝากขาย (Consignor) ส่งสินค้าที่ต้องการฝากขายไปที่ผู้รับฝากขาย (Consignee) มีขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ (1) การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกฝากขาย และ (2) การชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ถูกฝากขายที่ส่งไปยังผู้รับฝากขาย
 • เมื่อผู้รับฝากขาย (Consignee) ขายสินค้าฝากขายได้ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ (1) หน้าที่ของผู้รับฝากขายในการดูแลสินค้าที่ถูกฝากขายให้อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการส่งมอบให้กับลูกค้า และ (2) การโอนความเสี่ยง ความรับผิดชอบ และสิทธิ์ในสินค้าที่ถูกฝากขายให้กับลูกค้าโดยผู้ฝากขาย (Consignor)
 • เมื่อผู้รับฝากขาย (Consignee) ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าฝากขาย มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ (1) การบันทึกการรับเงินค่าสินค้า และ (2) การคำนวณค่านายหน้าจากยอดขายสินค้าฝากขาย
 • ผู้รับฝากขาย (Consignee) ต้องทำการจัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) การสรุปยอดคงเหลือในบัญชีรับฝากขาย และ (2) รายงานการขายรวมทั้งการส่งเงินที่ได้จากการขายสินค้าฝากขาย
ขั้นตอนการฝากขาย
ขั้นตอนการฝากขาย

หลักการสำคัญของการบัญชีสำหรับการฝากขาย

          TFRS 15 กำหนดเกี่ยวกับสัญญาฝากขายที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น เช่น ผู้รับผิดชอบการจัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อขายให้กับผู้บริโภค ซึ่งกิจการต้องพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวควบคุมผลิตภัณฑ์ที่จุดส่งมอบหรือไม่ ถ้าบุคคลนั้นไม่มีการควบคุม (Control) ผลิตภัณฑ์ ณ จุดส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไปยังบุคคลนั้นจะถือว่าได้รับการถือครองตามสัญญาฝากขาย และในทางกลับกัน กิจการจะไม่รับรู้รายได้ในจุดส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลนั้น หากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการถือครองตามสัญญาฝากขาย

วิธีการลงบัญชีสำหรับการฝากขายสินค้า Accounting For Consignments

           

              การบันทึกบัญชีของผู้ฝากขาย Consignor สามารถบันทึกได้ 2 วิธี

 1. บันทึกรายการสินค้าฝากขายแยกต่างหากจากการขายสินค้าตามปกต (แนะนำ และยกยกตัวอย่างการลงบัญชีใหดูแบบคราวๆ)
 2. บันทึกรายการสินค้าฝากขายรวมกับการขายสินค้าตามปกติของกิจการ

       ข้อบ่งชี้ที่เป็นเกณฑ์ของรายการฝากขาย รวมถึงและไม่จำกัดเพียงรายการดังต่อไปนี้:

 1. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดขึ้น เช่น การขายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย หรือจนครบตามกำหนดระยะเวลา
 2. กิจการที่สามารถขอให้ผลิตภัณฑ์ถูกคืนหรือกำหนดให้ส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม เช่น ผู้จัดจำหน่ายอื่น
 3. ผู้จัดจำหน่ายไม่มีข้อผูกพันที่ปราศจากเงื่อนไขให้ชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (แม้ว่าอาจจะมีการกำหนดให้ชำระเงินมัดจำ)

  TFRS 15 ได้กำหนดเกี่ยวกับอำนาจควบคุม (Control) ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในภาระที่จะต้องเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time) เพื่อระบุเมื่อลูกค้าได้มีอำนาจควบคุมสินทรัพย์ตามที่ตกลงกันและภาระงานที่ต้องเสร็จสิ้นลง กิจการต้องพิจารณาข้อกำหนดสำหรับอำนาจควบคุม ซึ่งอ้างอิงจากข้อบ่งชี้ของการโอนอำนาจ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าได้รับความสามารถในการสั่งการใช้งานและได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ ลูกค้ามีสิทธิทางกฎหมายในสินทรัพย์ ลูกค้าครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์ ลูกค้ารับผิดชอบความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สำคัญของการเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ ลูกค้ายอมรับสินทรัพย์แล้ว เป็นต้น
1.1.  บันทึกรายการสินค้าฝากขายแยกต่างหากจากการขายสินค้าตามปกติ (เป็นวิธีที่นิยมใช้กัน)
 • ส่งสินค้าไปยังผู้รับฝากขาย (Consignee)

บัญชีผู้ฝากขาย – บริษัท

XX

 

บัญชีสินค้า (ราคาทุน)

 

XX

 • ผู้ฝากขาย(Consignee) จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย

บัญชีผู้ฝากขาย – บริษัท

XX

 

บัญชีเงินสดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝากขาย

 

XX

 • ได้รับรายงานการขายและเงินจากผู้รับฝากขาย

บัญชีเงินสด

(กรณีผู้รับฝากโอนเงินมาด้วย)

XX

 

ลูกหนี้ – ผู้รับฝากขาย

(กรณีผู้รับฝากขายไม่ได้โอนเงินมาด้วย)

XX

 

ฝากขาย – ระบุชื่อผู้รับฝากขาย

(ค่าใช้จ่ายในการฝากขายในรายงานการ ขาย)

XX

 

บัญชีขายโดยการฝากขาย

 

XX

 • ลงด้นทุนสินค้าที่ส่งไปฝากขายและขายได้

บัญชีด้นทุนสินค้าฝากขาย

XX

 

บัญชีเงินสดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝากขาย

XX

 

บัญชีผู้ฝากขาย – บริษัท

 

XX

            เบื้องต้นเป็นรูปแบบตัวอย่างของการลงบัญชีสำหรับบริษัทที่มีการฝากขายสินค้า หากเจ้าของกิจการใดต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ

ภาษีมูลค่าเพิ่มVAT  กรณีการฝากขายสินค้า (Consignments)

            กรณีเป็นผู้ประกอบที่การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT แล้วนำสินค้าไปฝากขาย ณ ห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ เมื่อผู้ผลิตสินค้าส่งมอบสินค้าให้แก่ห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1 (8) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ผลิตสินค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 78 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และผู้ผลิตสินค้ามีหน้าที่จัดทำใบกำกับภาษีในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่ผู้ผลิตสินค้าจะทำสัญญาแต่งตั้งให้ห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อเป็นตัวแทนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 8) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินค้า ตามมาตรา 78 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบ) ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ผลิตสินค้า จึงจะเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ตามมาตรา 78 (3) แห่งประมวลรัษฎากร

CR : https://www.rd.go.th/54151.html

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีทำสัญญาฝากขายสินค้า (Consignments) กับนิติบุคคลต่างประเทศ (บริษัทต่างประเทศ)

             กรณีที่บริษัทฯ ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่ผู้รับฝากสินค้าซึ่งเป็นคู่ค้าในต่างประเทศตามสัญญาฝากขายสินค้า (Consignments) ถือได้ว่าการที่ได้ส่งสินค้าไปนั้น เป็นการขายในประเทศไทยและให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไปนั้นตามมาตรา ๗๐ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ มีสิทธินำต้นทุนสินค้าดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ หากผู้รับฝากสินค้าขายสินค้าไม่ได้และมีการส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนให้แก่บริษัทฯในประเทศไทยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนั้น กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายสินค้าในประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ ตรี วรรคสอง (๔) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ สามารถปรับปรุงยอดขายตามตามแบบแสดงรายการที่ได้ยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งออกนั้น และนำสินค้าที่ส่งกลับคืนดังกล่าวมาคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร

 

         Our company provide total solutions in Accounting for Business. We provide Company Registration , Accounting, Tax advisory, Social Security Fund, BOI Audit, Audit Services.

       📌 Contact Us

✅ Phone 📞 02-114-7715
✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.co …
✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
✅ Mail 📧 [email protected]

Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า