ผลประโยชน์ของพนักงาน VS มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผลประโยชน์ของพนักงาน VS มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึง สิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่กิจการให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการที่ได้รับจากพนักงานหรือการเลิกจ้าง

ประเภทผลประโยชน์พนักงานตามร่าง TFRS

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นสำหรับพนักงาน (Short-term employee benefits)
2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (Post-employment benefits)
3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (Other long-term employee benefits)
4. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง (Termination benefits)

ผลประโยชน์ระยะสั้นสำหรับพนักงาน (Short-term employee benefits)

          ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน อาจอยู่ในรูปแบบของค่าจ้าง เงินเดือน เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม การลาพักผ่อนประจำปีและลาป่วยที่งไว้ซ่ึงค่าตอบแทนท่ตี้องจ่าย ส่วนแบ่งกา ไรและโบนัสผลประโยชน์ท่ไีม่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานปัจจุบัน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ยานพาหนะ และ สินค้าหรือบริการที่ให้เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน ท้ังนี้ผลประโยชน์ดังกล่าวคาดว่าจะต้องจ่ายชำระทั้งจำนวนก่อน 12 เดือนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจำปีที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

          การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี

           มาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 นี้ไม่ได้กำหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของ พนักงานอย่างเจาะจง แต่กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานตามที่กำหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น

  • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
  • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผู้บริหารสำคัญ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน Post-Employment Benefits

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึง ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์ที่จ่ายคร้ังเดียว เมื่อออกจากงาน และบำนาญ และผลประโยชน์อื่นหลังออกจากงาน เช่น การรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (Post-employment benefit plans) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ (Defined contribution plans)

          ลักษณะสำคัญของโครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ คือ พนักงานเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญของทั้งความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และความเสี่ยงจากการลงทุน ขณะที่กิจการรับภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่กิจการตกลงจะสมทบเข้ากองทุน ตัวอย่าง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ (Defined benefit plans)
          ลักษณะสำคัญของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ คือ กิจการเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เป็น สาระสำคัญของทั้งความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และความเสี่ยงจากการ ลงทุน ภาระผูกพันของกิจการจึงไม่ได้จำกัดเพียงจา นวนเงินที่กิจการจ่ายสมทบในระหว่างงวดเท่านั้น เช่น เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน, การ รักษาพยาบาลภายหลังออกจากงาน , บำเหน็จ, บำนาญ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

          ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน รวมถึงรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ (หากไม่ได้คาดว่าจะจ่ายชำระทั้งจำนวนก่อน 12 เดือน หลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจำปีที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง) การลางานระยะยาวที่ยังได้รับผลตอบแทน ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จากการทำงานเป็นระยะเวลานาน (เช่น การแจกทองคำ หรือแหวนเพชร เมื่อทำ งานครบจำนวนปีที่กำหนด) ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน ส่วนแบ่งกา ไรและโบนัส และผลตอบแทนท่รีอจ่าย เป็นต้น

        การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี

         มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานอย่างเจาะจง แต่กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานตามที่กำหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น

  • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงินกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
  • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผู้บริหารสำคัญ

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

         ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง เป็นผลมาจากการตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างพนักงานก่อนอายุวัยเกษียณตามปกติ หรือยื่นข้อเสนอเพื่อให้พนักงานออกจากงานโดยสมัครใจ

การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี

         มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างของพนักงานอย่างเจาะจง แต่กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างของพนักงานตามที่กำหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น

  • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงินกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
  • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผู้บริหารสำคัญ

          ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ บริการตรวจสอบงบการเงิน หรือให้บริการที่ปรึกษาบัญชี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มโรงงาน หรือ สนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อ Audit Firm ของเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า