ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) คือใคร

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)

ผู้ตรวจสอบบัญชี Auditor คือใคร ?

          ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certificated Public Accountant) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี (Audit) และรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือและเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

          ปกติแล้วผู้ตรวจสอบบัญชีจะตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมถึงเอกสารประกอบ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และสัญญา รวมทั้งการตรวจสอบการควบคุมภายใน นโยบาย และระเบียบปฏิบัติขององค์กร เพื่อประเมินความเพียงพอและระบบรายงานทางการเงินของบริษัท

          ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) ที่มีสิทธิ์ตรวจสอบบัญชี (Auditing) จะตรวจสอบว่างบการเงินที่จัดทำขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ นโยบายทางบัญชีที่บริษัทเลือกใช้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงพอหรือไม่ และความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานทางการเงินที่ได้ตรวจสอบ

          ในประเทศไทย กฎหมายกำหนดให้กิจการที่เป็นนิติบุคคลต้องแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระจากกิจการ เพื่อตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี ก่อนนำส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ

          ดังนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีคือบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายเพื่อให้ความถูกต้องแก่รายงานทางการเงินและเพื่อส่งผลต่อการบริหารจัดการของบริษัท

          ความเห็นจากผู้ตรวจสอบบัญชี: นอกจากนี้, ในกระบวนการตรวจสอบบัญชี (Auditing), ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการประเมินความถูกต้องของงบการเงินของบริษัท โดยมีความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

 1. ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข (Unqualified Opinion): งบการเงินที่ถูกต้องตามหลักบัญชีที่ได้รับการรับรอง
 2. ความเห็นแบบมีเงื่อนไข (Qualified Opinion): ผู้สอบบัญชีพบความไม่ถูกต้องหรือความไม่แน่นอนบางอย่างจากงบการเงิน
 3. ไม่แสดงความเห็น (Disclaimer of Opinion): ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของงบการเงิน เนื่องจากข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้หรือตรวจสอบได้ลำบาก
 4. ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง (Adverse Opinion): การที่ผู้จัดทำบัญชีทำงบการเงินไม่ถูกต้องและไม่ได้รับการแก้ไขข้อมูลจากผู้ที่จัดทำบัญชี

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)

          หน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือ CPA มีหน้าที่หลากหลายที่ครอบคลุมเรื่องบัญชีและภาษีของลูกค้าที่ได้รับการว่าจ้าง งานหลักที่สำคัญที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องดำเนินการคือการตรวจสอบบัญชีการเงินของลูกค้าอย่างแม่นยำ และออกความคิดเห็นต่องบประมาณต่างๆ

          ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้ทำงานในองค์กรของลูกค้า แต่มีความเป็นกลางและมีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าผ่านเกณฑ์ต่างๆ หรือไม่ ถ้าเห็นว่างบประมาณของบริษัทลูกค้าผ่านก็เซ็นรับรอง แต่ถ้าไม่ผ่านก็ส่งเอกสารไปให้ลูกค้าปรับปรุง

          นอกจากนี้, ยังมีหลายงานย่อยที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องทำ เช่น การตรวจสอบความเสี่ยงทางภาษี, การทดสอบความสามารถในการดำเนินการต่อถอนเงิน, และการพัฒนากระบวนการทางการเงิน เป็นต้น ในทุกรายละเอียด, ผู้ตรวจสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญ

ประเภทของผู้ตรวจสอบบัญชี Auditor

          ประเภทของผู้ตรวจสอบบัญชี: Auditor ที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแบ่งเป็น 4 ประเภทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีต่างกัน

 1. ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Auditor) หรือ CPA คือ ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลทุกประเภท และแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี

 2. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA) คือ ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพากร สามารถตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทที่มียอดทุนไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท

 3. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) คือ ผู้ที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในขององค์กร โดยไม่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน

 4. ผู้สอบบัญชีตลาดทุน (List of auditors approved by the office of SEC) คือ ผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์หรือยื่น IPO และกองทุน

ทำไมต้องเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชี (Audit Firm) กับเรา?

          กลุ่มบริษัทของเราได้แก่ บริษัท เอซีซี คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท เอ็มอาร์ที แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด ทางบริษัทของเรารักษาคุณภาพของบริการที่เราเสนอให้กับลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เรามีมีลูกค้ามาใช้บริการกับเป็นจำนวนมาก และทาง Audit firm ของเรามีชื่อเสียงในด้านการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต (CPA) อย่างถูกต้องและเป็นตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ

        โดยจุดมุ่งหมายหลักของบริษัท Audit firm ของเรา คือ “การตอบสนองที่รวดเร็ว และมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ โดยยึดหลักความถูกต้องให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลต่างๆที่ได้ไปทำการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มความเติบโตที่ยั่งยื่น”

ทำไมต้องเลือกใช้บริการAudit Firm กับเรา?

 • ทางเรามีการตอบสนองกับลูกค้าที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
 • ซื่อสัตย์และยุติธรรม
 • บริการด้าน IT & Software
 • บริการตรงจุด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 • เปิดให้บริการ 9.00 – 18.00
 • มีการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ
 • หากเป็นลูกค้าของเราแล้วให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ฟรี !!!
 • Audit Firm สามารถเดินทางมาด้วย BTS, MRT หรือรถ ทางเราก็มีที่จอดรถ
 • Location : https://goo.gl/maps/m1Vew2r3L79GLynt8
            ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ บริการตรวจสอบงบการเงิน หรือให้บริการที่ปรึกษาบัญชี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มโรงงาน หรือ สนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715

         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/

         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875

         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F

         ✅ Mail 📧 [email protected]

Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า