ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51

ยื่นภาษีกลางปี ภ.ง.ด. 51 คืออะไร ?

          ภ.ง.ด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือนแรก) ภายหลังจากการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามกฎหมาย นิติบุคคลที่มีกิจการเข้าสู่กระบวนการให้ความรายงานเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องทำการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นครึ่งปีแรกที่เรียกยื่นแบบภาษี “ภ.ง.ด.51” และปลายปีที่เรียกยื่นแบบภาษี “ภ.ง.ด.50”

ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ภายในเมื่อไหร่ ?

          สำหรับรอบบัญชีปกติตามปีปฎิทิน คือ เริ่มวันแรกในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ยื่นเอกสาร มีหน้าที่ต้องยื่นแบบภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี 

          ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดการยื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีออกไปอีก 8 วัน

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (แบบ ภ.ง.ด 51)

 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
 2. บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เสียภาษีจากกำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) จริงในครึ่งปีแรก

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (แบบ ภ.ง.ด 51)

1.  มูลนิธิหรือสมาคม เนื่องจากเสียภาษีเงินได้จากยอดรายรับ จึงไม่ต้องประมาณการกำไรหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้

2. ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก/ปีสุดท้ายน้อยกว่า 12 เดือน หรือรอบที่เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 6 (ในกรณีนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากร)

วิธีการคำนวณภาษีเงินได้เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51

 1. กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี ใช้กับ บริษัททั่วไปที่มีกิจการซื้อขายสินค้า, กิจการผลิต, และกิจการบริการ.

 2. กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก ใช้กับบริษัทต่อไปนี้:

  • บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์, ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์, บริษัทเงินทุน, บริษัทหลักทรัพย์, หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไม่ต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย.

  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฯ ตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องมีการแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินด้วย

รู้ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

รู้ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
รู้ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
ประมาณการกำไรสุทธิ
ประมาณการกำไรสุทธิ

บทกำหนดโทษเกี่ยวกับยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

 1. หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เกินกำหนดเวลา บริษัทต้องรับผิดชอบตามค่าปรับทางอาญาตามมาตรา 35 ของประมวลรัษฎากร ดังนี้:

          1.1 ในกรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ในระยะเวลา ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ บริษัทต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาท

          1.2 ในกรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หลังจาก 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ บริษัทต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาท

          1.3 ในกรณีที่บริษัทยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบ และไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงทางหนังสือ บริษัทสามารถลดเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี ของประมวลรัษฎากร ในอัตราและเงื่อนไขดังนี้:

             – ในกรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ไม่เกิน 2 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ บริษัทต้องเสียเงินเพิ่ม 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

             – ในกรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เกิน 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ บริษัทต้องเสียเงินเพิ่ม 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

             – ในกรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หลังจาก 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ บริษัทต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ จนกว่าเงินเพิ่มจะมีจำนวนครบร้อยละ 20 ของเงินภาษี

          1.4 ในกรณีที่บริษัทไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทถือได้ว่าไม่ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ และอาจไม่ได้รับการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามกรณีที่เกิดขึ้น

       2.  กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ด้วยประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจริงทั้งปีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด 50 ตอนปลายปี

         ถ้าบริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ด้วยประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจริงทั้งปีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ตอนปลายปีโดยไม่มีเหตุอันสมควร, ตามมาตรา 67 ของประมวลรัษฎากรของประเทศไทย, บริษัทต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระจนกว่าจะมีจำนวนครบร้อยละ 20 ของเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คลาดเคลื่อนไปนั้น โดยมีการคำนวณเงินเพิ่มตามอัตราร้อยละ 1.5 จากจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระในแต่ละเดือน หรือเศษของเดือนที่ไม่ได้ชำระ

       เพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการโดนปรับเนื่องจากประมาณกำไรขาดไปเกิน 25%, บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำเสนอข้อมูลในแบบภ.ง.ด.51 โดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. กรณีที่ 1:

  • ประมาณการกำไรสุทธิที่ได้จัดทำและยื่นแบบภ.ง.ด.51 ในปีปัจจุบันต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่แล้ว
 2. กรณีที่ 2:

  • ประมาณการกำไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบภ.ง.ด.51 ในปีปัจจุบันต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่แล้ว เนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี

         การทำตามเงื่อนไขดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการโดนปรับตามมาตรา 67 ของประมวลรัษฎากร และทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ง.ด.51

สารพันคำถามเกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

Q1 : บุคคลธรรมดา จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 หรือไม่
A1 : แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 กำหนดให้นิติบุคคลที่รอบระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ

Q2 : ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 หากมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มสามารถผ่อนชำระได้หรือไม่
A2 : ไม่ได้ ต้องชำระทั้งจำนวนในคราวเดียว

Q3 : ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 หากมีภาษีที่ชำระไว้เกินสามารถขอคืนได้หรือไม่
A3 : การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 มีภาษีที่ชำระไว้เกินหรือได้ชำระภาษีไว้ ให้ขอคืนหรือให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีที่ต้องชำระปลายปี

Q4 : บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิทางบัญชี และทางภาษีอากรไม่เท่ากัน ในการประมาณการกำไรสุทธิ ตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ต้องใช้กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากยอดใด
A4 : การประมาณการกำไรสุทธิตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ต้องใช้กำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีอากร

Q5 : แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ต้องใส่ชื่อผู้สอบบัญชีหรือไม่
A5 : การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้คือ
1. ใส่ชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี กรณียื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 โดยคำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
2. ไม่ต้องใส่ชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี กรณียื่นแบแสดงรายการ บ ภ.ง.ด.51 โดยคำนวณและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ

Q6 : บริษัทยื่นประมาณการกำไรสุทธิตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 บริษัทจะยื่นแบบฯ เพิ่มเติมต้องเสียเงินเพิ่มอย่างไร
A6 : ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินภาษีที่ชำระขาด
หากบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ โดยไม่ได้รับ คำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวน โดยตรงเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่มได้ แต่ต้องเสียในอัตราและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าชำระภายใน 2 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.10 ของเงินภาษี ที่ต้องชำระ
(ข) ถ้าชำระภายหลัง 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้น กำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

Q7 : บริษัทยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 โดยประมาณกำไรสุทธิไว้สูงไป บริษัทต้องรับผิดเงินเพิ่มหรือไม่
A7 : ไม่ต้องรับผิดเงินเพิ่ม

Q8 : ขอทราบวิธีการคำนวณประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25
A8 : ให้นำกำไรสุทธิจริง ลบด้วยประมาณการกำไรสุทธิได้เท่าไร นำผลลัพธ์คูณด้วย 100 หารด้วยกำไรสุทธิจริง มีดังนี้
ตัวอย่าง บริษัทประมาณการกำไรสุทธิไว้ 70,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จำนวน 5,000 บาท
แต่กำไรสุทธิที่บริษัทยื่นรายการตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 และชำระภาษีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 100,000 บาท ประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทขาดเกินกว่าร้อยละ 25 หรือไม่
วิธีการคำนวณ
กำไรสุทธิจริง 100,000  ประมาณการกำไรสุทธิ 70,000 = ประมาณการขาด 30,000
กำไรสุทธิ 100 ประมาณการกำไรสุทธิขาดไป = 30,000*100/100,000
= 30
ดังนั้น ถือว่าประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25

Q9 : ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 กรณีใด ถือว่าเข้าเหตุอันสมควรตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.152/2558ฯ
A9 : (1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว
(2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิ ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปี
ไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว เนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี

Q10 : หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ผ่านอินเทอร์เน็ต คำนวณแล้วมีภาษีต้องชำระเพิ่มจำนวน 57,632.50 บาท เหตุใดในใบ pay-in slip จึงไม่มีเศษสตางค์
A10 : ในการชำระภาษีสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล หากคำนวณภาษีแล้วมีเศษสตางค์ เมื่อชำระภาษีจะได้รับยกเว้นเศษของบาท ตามมาตรา 5 ของพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) ดังนั้น การชำระจึงไม่ต้องชำระเศษสตางค์

Q11 : หากยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ประมาณการไว้มีกำไรสุทธิ 1 ล้านบาท แต่ผลการประกอบกิจการเมื่อสิ้นปี ปรากฏว่ากิจการขาดทุน 2 ล้านบาท บริษัทต้องเสียเงินเพิ่มหรือไม่
A11 : การประมาณการว่าจะมีกำไรสุทธิ แต่เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ปรากฏว่าขาดทุน จึงไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

          ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ รับทำบัญชี, บริการตรวจสอบงบการเงิน, บริการที่ปรึกษาบัญชี, บริการปิดงบการเงิน, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อ Audit Firm ของเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า