ภ.ง.ด.54 & ภ.พ.36 ต่างกันอย่างไร

ภ.ง.ด.54 & ภ.พ.36 ต่างกันอย่างไร

          เมื่อกิจการโอนเงินไปต่างประเทศและไม่ได้หักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ของประมวลรัษฎากรที่กำหนดให้หักภาษีเป็นจำนวน 15% ณ ที่จ่าย นั่นหมายความว่า กิจการนั้นต้องรับผิดชอบในการออกภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการในต่างประเทศ โดยในกรณีนี้การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหักจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับและกฎระเบียบที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายได้ที่ได้รับและหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามูลค่าที่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหักต่อไป

         ในกรณีที่มีการจ่ายเงินไปต่างประเทศตามมาตรา 70 ของประมวลรัษฎากร ที่ระบุถึงการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย 15% บางครั้งการที่จะไม่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตราดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีข้อยกเว้นหรือการยกเว้นภาษีที่ประยุกต์ใช้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ตามบางกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะหรือข้อกำหนดที่อนุญาตให้การจ่ายเงินนั้นไม่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และมีการยื่นแบบภ.ง.ด.54 หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือภ.พ.36 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อรับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ทำการ

ภ.ง.ด. 54 คืออะไร ?

          ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้กฎหมายภาษีของประเทศไทย หรือที่ระบุว่า ภ.ง.ด.54 เป็นกระบวนการทางภาษีที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องทำเมื่อมีการทำธุรกิจหรือใช้บริการจากนิติบุคคลที่ไม่ได้ตั้งกิจการในประเทศไทย โดยการจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ไม่เป็นตัวแทนในประเทศไทย ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในการหักภาษีเงินได้ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนด ซึ่งในที่นี้คือตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ ของประมวลรัษฎากร โดยจะต้องหักภาษีตามร้อยละที่กำหนดและนำส่งให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในระเบียบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและบัญชี นี่เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทางภาษีที่จะช่วยให้รัฐบาลได้รับรายได้ภาษีและบริหารจัดการภาษีได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

ภ.ง.ด.54
ภ.ง.ด.54

ใครเป็นผู้ที่ต้องส่งแบบ ภ.ง.ด.54 ?

          ผู้ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 คือนิติบุคคลที่มีตัวแทนหรือกิจการ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ที่มีการจ่ายเงินตามมาตรา 70 ของประมวลรัษฎากร ที่กำหนดเกี่ยวกับเงินได้ที่พึงประเมิน ซึ่งอยู่ในประเภทที่ 2 ถึง 6 ตามกฎหมายภาษีที่กำหนดไว้.

 • ประเภทที่ 2: เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งที่ทำ เช่น ค่านายหน้า, ฟรีแลนซ์
 • ประเภทที่ 3: เงินได้กู๊ดวิลล์, ค่าลิขสิทธิ์, หรือสิทธิต่างๆ ที่ได้รับในลักษณะเงินรายปี
 • ประเภทที่ 4: เงินได้ดอกเบี้ย, เงินปันผล, และส่วนแบ่งกำไร
 • ประเภทที่ 5: เงินได้จากการเช่าทรัพย์สินหรือเป็นค่าเช่า
 • ประเภทที่ 6: เงินได้วิชาชีพอิสระ (ไม่รวมฟรีแลนซ์) ที่กฎหมายกำหนด เช่น การบัญชี, วิชากฎหมาย, แพทย์


 • เงินได้พึงประเมิณ 40(2) – 40(6) หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 • เงินได้พึงประเมิณ 40(4) – เงินปันผล หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

         หากธุรกิจมีเงินได้ในประเภทดังกล่าวและตรงตามมาตรา 70 ที่กำหนดให้ต้องเสียภาษีเงินได้ ตัวแทนหรือนิติบุคคลจะต้องทำการหักภาษีจากจำนวนเงินตามอัตราภาษีและยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 กับกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภ.พ.36 คืออะไร ?

         ภ.พ.36 คือ เป็นแบบฟอร์มทางภาษีที่ใช้ในการยื่นรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้ซื้อสินค้าหรือบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษี VAT แทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้เข้ามาตั้งธุรกิจหรือประกอบกิจการในประเทศไทย ภ.พ.36 จึงถือเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในกรณีนี้เพื่อให้ผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษี VAT แทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และต้องยื่นแบบนี้ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไปหลังจากมีการทำธุรกรรมการซื้อหรือใช้บริการ

         ภ.พ.36 เป็นเอกสารทางภาษีที่ใช้เมื่อผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

 1. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรที่เข้ามาในประเทศเพื่อดำเนินกิจการขายสินค้าหรือบริการชั่วคราว โดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นทางการ

 2. ผู้ประกอบการที่ให้บริการนอกประเทศแต่มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย

        ในทั้งสองกรณีนี้ ผู้รับเงิน (ผู้จ่ายเงิน) จะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่ไม่ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ภ.พ.36
ภ.พ.36

ใครเป็นผู้ที่ต้องส่งแบบ ภ.พ.36 ?​

 • คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าสินค้าหรือบริการ:

  เพื่อคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%, ให้ใช้สูตร:

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม=มูลค่าสินค้าหรือบริการ×(7100)

  ตัวอย่าง: หากมูลค่าสินค้าหรือบริการเป็น 1,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม=1,000×(7100)=70

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย:

  • นำเสนอแบบ ภ.พ.36 พร้อมกับการยื่นเงินภาษีส่งต่อกรมสรรพากรภายใน 7 วัน หรือ
  • ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน

  การยื่นแบบภ.พ.36 และการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มส่งต่อไปยังกรมสรรพากรต้องทำตามระเบียบและกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย

ภ.ง.ด.54 & ภ.พ.36 ต่างกันอย่างไร

        ในที่สุดแล้ว เราสามารถสรุปความแตกต่างระหว่างภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 ได้ดังนี้:

        ภ.ง.ด.54 เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ประเภท 40(2)-40(6) หรือการจำหน่ายกำไร ให้กับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศและเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ตั้งในประเทศอื่น ๆ

        ภ.พ.36 เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ผู้จ่ายค่าสินค้าและบริการเป็นผู้ยื่นแบบและนำส่งภาษีแทน ผู้ประกอบการที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือมิได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย

        แม้ว่าภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 จะแตกต่างกันในการแสดงรายการภาษีที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ แต่ทั้งสองแบบมีความคล้ายคลึงกันในที่ทั้งสองกรณีที่เป็นภาษีที่เกิดจากการจ่ายเงินของผู้ประกอบการในประเทศไทยให้แก่ผู้รับเงินที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ และมีกำหนดการในการยื่นแบบต่อกรมสรรพากรภายใน 7 วันหรือยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน

        เมื่อผู้ประกอบการเข้าใจความแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 แล้ว และเมื่อเกิดรายการที่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมา จะสามารถคำนวณและยื่นแบบภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          สำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการบริหารการเงินและบัญชีของธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของสำนักงานบัญชีช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณควรจ้างบริการบัญชีจากเอซีซี คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อการบริหารการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ. ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ เรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการบริหารการเงินของคุณ.

       สามารถติดต่อบริษัทของเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า