ภาษีอากรกิจการ BOI

การเสียภาษีอากรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คืออะไร?

          เรามาทำความรู้จัก BOI โดยที่ BOI ย่อมาจาก Board of Investment คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน BOI

ม.31 วรรคแรก : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Cap วงเงิน)

ม.31 วรรคสอง : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ไม่จำกัดวงเงิน)

ม.31 วรรคสาม : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผลพลอยได้และเศษซาก

ม.31 วรรคสี่ : ผลขาดทุนยกไปใช้ภายหลังพ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษี

ม.33 : กู๊ดวิลล์ลิขสิทธ์ อื่นๆ

ม.34 : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินปันผลจากกิจการ BOI

ม.35 (1) ลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้ กึ่งหนึ่ง

ม.35 (2) หักรายจ่าย 2 เท่า (ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา)

ม.35 (3) หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก อีกร้อยละ 25 เพิ่มจากค่าเสื่อมฯ

ม.35 (4) หักเงินได้ 5% ของรายได้ส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน (ไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งนอกประเทศ)

BOI
รายได้ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการ รวมทั้งรับจ้างผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน
 2. จำหน่ายผลพลอยได้ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากกระบวนการ ผลิตที่ได้รับการส่งเสริมฯ
 3. จำหน่ายครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทรัพย์สินอื่น ที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
 4. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ2ของ รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมและต้องเบิกถอนโดยใช้สมุดคู่ฝาก
 5. รายได้อื่น ที่เกี่ยวเนื่องจากการได้รับการส่งเสริมฯ
ปัญหาการจัดทาบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
 1. ไม่ได้แยกโครงสร้างประเภทบัญชี งบทดลอง
 2. ไม่เฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่าย BOIหรือ NON BOI
 3. เริ่มใช้สิทธิ์ไม่ถูกต้อง (วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก)
การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 1. กรณีประกอบกิจการทั้ง BOI และ NON BOI หรือ BOI หลาย โครงการ ต้องทำบัญชีแยกกัน
 2. รายจ่ายรายการใดไม่สามารถแยกจากกันได้ชัดแจ้ง และไม่มี เกณฑ์อื่นที่เฉลี่ยได้ ให้เฉลี่ยรายจ่ายตามส่วนของรายได้แต่ละ กิจการ
 3. รายได้จากดอกเบี้ยหรือกำไรจากการปริวรรตเงินตราแยกไม่ได้ ให้เฉลี่ยตามรายได้ของแต่ละกิจการ
 4. กำลังผลิตแยกไม่ได้ แบ่งรายได้ให้โครงการยกเว้นได้สิทธิเต็ม กำลังการผลิตก่อน ที่เหลือเป็ นของโครงการที่มีสิทธิน้อยกว่า
การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของกิจการ BOI และ NON-BOI
 1. กรณีที่ผลการดำเนินงานรวมมีกำไรสุทธิ

           1.1 ถ้ามีกำไรสุทธิทั้งสองกิจการ เสียภาษีสำหรับกำไรสุทธิ จากกิจการ NON-BOI

           1.2 ถ้ามีกำไรสุทธิจากกิจการ NON-BOI มากกว่า ผล ขาดทุนสุทธิจากกิจการ BOI เสียภาษีจากกำไรสุทธิรวม

           1.3 ถ้ามีกำไรสุทธิจากกิจการ BOI มากกว่า ผลขาดทุนสุทธิ จากกิจการ NON-BOI ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิรวม

 1. กรณีที่ผลการดำเนินงานรวมขาดทุนสุทธิ ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ถึงแม้ว่ากิจการ NON-BOI จะมีกำไรสุทธิก็ตาม
ผลขาดทุนประจำปี ที่ได้รับการส่งเสริมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

          การนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่ได้รับ การส่งเสริมไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม ให้ถือปฏิบัติดังนี้

 1. กรณีประกอบกิจการเฉพาะที่ได้รับการส่งเสริม

           1.1 มีสิทธินำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้น ระหว่างเวลาที่ได้รับการส่งเสริมไปหักออกจากกำไรสุทธิที่ เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก าหนดเวลา

           1.2 การนำผลขาดทุนประจำปีไปหักออกจาก กำไรสุทธิตาม 1.1 จะเลือกหักออกจากกำไรสุทธิของปีใดปี หนึ่งหรือหลายปีก็ได้

 1. กรณีประกอบกิจการทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและ ไม่ได้รับการส่งเสริม

           2.1 กิจการ BOI มีผลขาดทุนประจำปีและ กิจการ NON-BOI มีกำไรสุทธิ มีสิทธินำผลขาดทุนประจำปี ของกิจการ BOI ไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการ NON-BOI ในระหว่างเวลาที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร

           2.2 กิจการ BOI มีผลขาดทุนประจำปีและกิจการ NON-BOI มีกำไรสุทธิและมีผลขาดทุนสุทธิประจำปีสะสมยกมาจาก ปีก่อนต้องนำผลขาดทุนประจำปีสะสมยกมาปีก่อนของ กิจการ NON-BOI ไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการ NON-BOI ก่อน ถ้ามีกำไรสุทธิเหลืออยู่จึงมีสิทธินำผลขาดทุนประจำปีของ กิจการ BOI ไปหักออกได้ในระหว่างเวลาที่ได้รับการส่งเสริม ตาม มาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร

           2.3 กิจการมีสิทธินำผลขาดทุนประจำปี คงเหลือตาม 2.1 หรือ 2.2 ของกิจการ BOI เฉพาะ ส่วนที่เกินกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่ได้รับการ ส่งเสริม ไปหักออกจากกำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาที่ ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน พ้นกำหนด โดยมีสิทธิเลือกปฏิบัติตามข้อ 1.2

เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 1. เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง ไต้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้รับยกเว้นไม่ ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จะต้องเป็นเงินปัน ผลที่ผู้ได้รับการส่งเสริมจ่ายและผู้รับเงินปันผลได้รับใน ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ไต้รับการส่งเสริม ไต้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลยกเว้นเงินปันผลที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560ให้จ่ายได้ภายใน 6 เดือนนับจากระยะเวลาที่หมดสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
 2. เงินปันผลที่ผู้รับ เป็นผูได้รับการยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องเป็น เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไต้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น
 3. กรณีประกอบกิจการทั้งกิจการ BOI และ NON-BOI กิจการจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เกิด จากกิจการใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ผู้ได้รับเงินปัน ผลจะไต้รับยกเว้นภาษีเงินไต้เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการ BOI เท่านั้น

 

           กรณีที่มิได้ระบุว่าเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิ ของกิจการใด ให้เฉลี่ยเงินปันผลดังกล่าวตามส่วน ของกำไรสุทธิของกิจการ BOI และ NON-BOI

          ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ บริการตรวจสอบงบการเงิน หรือให้บริการที่ปรึกษาบัญชี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มโรงงาน หรือ สนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อ Audit Firm ของเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า