สินทรัพย์ Asset

สินทรัพย์ (Asset) ในทางบัญชีคืออะไร?

         ในทางบัญชีการเงิน สินทรัพย์ (Asset) คือ ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สามารถเป็นเจ้าของและทำให้เกิดมูลค่าได้ และที่ถือครองโดยองค์กรที่สามารถทำให้เกิดคุณค่าทางบวกทางเศรษฐกิจ สามารถพูดอย่างง่ายว่า สินทรัพย์เป็นตัวแทนของมูลค่าที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ (ถึงแม้ว่าเงินสดจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ด้วยเช่นกัน)

          ซึ่งสินทรัพย์ (Asset) นั้นก็จะมีอยู่ในระบบผังบัญชีมาตรฐาน โดยใน ผังบัญชี (Chart of Account : COA) จะแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ซึ่งได้แก่

          1. หมวดสินทรัพย์
          2. หมวดหนี้สิน
          3. หมวดส่วนของเจ้าของ 
          4. หมวดรายได้
          5. หมวดค่าใช้จ่าย

 

สินทรัพย์มีกี่ประเภท ( Types of Assets ) ?

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non – Current Assets)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) คือ สินทรัพย์ที่เป็นเงินสด หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 รอบระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจหรือ 1 ปี หรือพูดง่ายคือสินทรัพย์ที่แปลงเป็นสภาพคล่องให้กิจการได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งได้แก่ เงินสด, เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพย์อื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เช่น สินค้าคงเหลือ ตั๋วรับเงิน ลูกหนี้ทางการค้า เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non – Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดโดยเร็วที่สุด ซึ่งสินทรัพย์ประเภทนี้จะไม่แปลงเป็นเงินสดภายใน 12 เดือน เช่น ที่ดิน, อาคาร, เครื่องจักรเป็นต้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีอะไรบ้าง?
 • ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์: (Property Plant and Equipment – PPE)
 • เงินลงทุนระยะยาว: (Non Current Investments)
 • ลูกหนี้ระยะยาว: (Non Current Receivables)
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง มาตราฐานบัญชีฉบับที่ 38 ให้คำนิยามสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้ และไม่มีลักษณะทางกายภาพ ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ต้องสามารถระบุได้ 2.ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ 3.ต้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 4. วัดต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ หากรายการใดไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทันที่ ยกเว้นรายการที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ให้ถือรายการดังกล่าวเป็นค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซื้อ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563) ตัวอย่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น

 • ค่าความนิยม(goodwill)
 • สิทธิบัตร (patents)
 • เครื่องหมายการค้า (trademarks) ยี่ห้อร้าน (trade names)
 • สิทธิสัญญาเช่า (leaseholds)
 • ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์(computer software)
 • ลิขสิทธิ์ (copyrights)
 • รายชื่อลูกค้า (customer’s list)
 • ใบอนุญาต (license)
 • ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกับผู้ขายสินค้า (customer relationship) เป็นต้น
Types of Assets
ประเภทสินทรัพย์ Types of Assets
ตัวอย่าง ผังบัญชี (Chart of Account : COA) หมวดสินทรัพย์

          1110000 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

                           1110101 เงินสด

                           1110102  เงินทดรองจ่าย

                           1110200 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

                           1110300   เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เป็นต้น

          1120000 ลูกหนี้ และตั๋วรับเงิน

          1130000 รายได้ค้างรับ

          1140000 สินค้าคงเหลือ

                            1140101 สินค้าสำเร็จรูป

                            1140102 สินค้าระหว่างทำ

                            1140103 วัตถุดิบคงเหลือ

          1150000 วัสดุคงเหลือ

          1160000 เงินลงทุนระยะสั้น

          1170000 สินทรัพย์หมุนเวียน

          1210000 เงินให้กู้ระยะยาว

          1220000 เงินลงทุนระยะยาว

          1230000 ที่ดิน

          1240000 อาคาร

          1250000 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวต้ตน

          1260000 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

         ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ บริการที่ปรึกษาบัญชีและภาษี,  บริการจัดทำรายงานการทำลายสินค้า และส่งผู้ตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นพยานในการทำลายสินค้า หรือ สนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน 2565, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า