เปลี่ยนรอบบัญชี

เปลี่ยนรอบบัญชี

         ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ” รอบระยะเวลาบัญชี

ระยะเวลาบัญชี คืออะไร ?

        ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ต้องคำนวณกำไรสุทธิ จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจาก กิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี ซึ่งประมวลรัษฎากรได้กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ ไว้ดังนี้

 1. รอบระยะเวลาบัญชีตามบทบัญญัติมาตรา 65 ของประมวลรัษฎากร สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องมีระยะเวลาเท่ากับ 12 เดือน โดยรอบระยะเวลาบัญชีนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้.
 2. ในกรณีที่มีรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน ตามที่กฎหมายอนุญาต จะมีกรณีเฉพาะดังนี้:


  –  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เริ่มต้นกิจการใหม่ จะถือวันเริ่มต้นถึงวันใดก็ได้เพื่อกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีแรก แต่รอบระยะเวลาบัญชีต่อไปจะต้องมีระยะเวลาเท่ากับ 12 เดือน.

  – บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจยื่นคำร้องขอการเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรเห็นสมควรและอนุญาต โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เปลี่ยนจะต้องน้อยกว่า 12 เดือน.

  – ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกิจการ จะถือเอาวันที่เจ้าพนักงานทะเบียนเป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี.

  – บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รวมการดำเนินกิจการ จะถือว่าเข้ารวมและเป็นการยุบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น รอบระยะเวลาบัญชีที่เข้ารวมกันจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในข้อ (ค) และอาจน้อยกว่า 12 เดือน.

  ในกรณีที่บริษัทยุบกิจการและยังไม่ได้จบการบัญชี แต่มีกำไรสุทธิ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายเพราะต้องถือว่าบริษัทยังคงเป็นนิติบุคคลจนกว่าการบัญชีจะเสร็จสิ้น.

 3. รอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า 12 เดือน รอบระยะเวลาบัญชีอาจถูกขยายเกิน 12 เดือน ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกิจการ และผู้ชำระบัญชี และผู้จัดการไม่สามารถยื่นรายการและเสียภาษีได้ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แต่ถ้าคำร้องขอถูกยื่นต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก อธิบดีกรมสรรพากรสามารถพิจารณาอนุมัติให้ขยายรอบระยะเวลาบัญชีได้ โดยที่รอบระยะเวลาบัญชีนี้อาจเกิน 12 เดือน
บัญชี
บัญชี

การเปลี่ยนรอบบัญชีต้องทำอย่างไร

เอกสารทีต้อวเตรียมเพิ่อทำการเปลี่ยนรอบบัญชี

  1. แบบคำขออนุญาต( ส.บช. 4) จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาหลักฐานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
   • สำเนาหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล
   • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือบุคคลธรรมดา
   • สำเนาการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีเป็นกิจการร่วมค้า
  3. สำเนาหนังสือของกรมสรรพากรที่อนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
  4. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี
  5. สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท หรือสำเนาข้อบังคับของบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี)
  6. สำเนาแบบนำส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (ส.บช. 3) ครั้งสุดท้ายก่อนการขออนุญาต
  7. หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรครบถ้วนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทน)

          ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบคำขออนุญาตทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) หรือโดยผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีข้อบังคับระบุเรื่องรอบปีบัญชีให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีพร้อมกับการขอจดทะเบียนข้อบังคับ โดยยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

         กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีต่อสารวัตรบัญชีประจำสำนักงานบัญชีประจำท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือยื่นต่อสารวัตรใหญ่บัญชีสำนักงานกลางบัญชี ณ สำนักกำกับดูแลธุรกิจกรม พัฒนาธุรกิจ การค้า

          กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีต่อสารวัตรบัญชีประจำสำนักงานประจำท้องที่จังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่นิติบุคคลดังกล่าวตั้งอยู่หรือจะยื่นต่อสารวัตรใหญ่บัญชี สำนักงานกลางบัญชี ณ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะเปลี่ยนรอบปีบัญชีได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีแล้วจึงจะเปลี่ยนรอบปีบัญชีได้ ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีอนุญาตแล้วจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

          สำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการบริหารการเงินและบัญชีของธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของสำนักงานบัญชีช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณควรจ้างบริการบัญชีจากเอซีซี คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อการบริหารการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ. ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ เรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการบริหารการเงินของคุณ.

       สามารถติดต่อบริษัทของเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า