Wnding inventory

ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี หรือ นับสต็อกปลายปี Ending Inventory

          ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วนะค่ะ เพื่อนๆหลายบริษัทคงจะมี   Auditor  หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำการนัดเพื่อเข้ามาทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี Ending Inventory มีหลายท่านได้สอบถามเข้าเหมือนกันว่าธุรกิจไหนบ้างที่ต้องทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี Ending Inventoryเพื่อเตรียมสำหรับปิดงบการเงิน และหลังจากนั้น Auditor เข้าทำการตรวจสอบงบการเงิน

ธุรกิจประเภทไหนบ้าง ที่ต้องทำการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory) ?

          ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) (ฉบับที่ 31 เดิม) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ของ “สมาคมนักบัญชีและ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย” ได้ให้คำนิยามว่า “สินค้าคงเหลือ” หมายถึง สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods), สินค้าระหว่างผลิต (Work in Process) และวัตถุดิบ (Raw Material) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ธุรกิจใดก็ตามที่มีสินค้าหรือวัตถุดิบในครอบครองล้วนต้องทำการ ตรวจนับสินค้าปลายปีทั้งสิ้น อาทิเช่น การผลิตสินค้า รับเหมาก่อสร้าง ซื้อมาขายไป การนำเข้าและส่งออก เป็นต้น

          วัตถุประสงค์ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) (ฉบับที่ 31 เดิม) เรื่อง สินค้าคงเหลือ เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ ประเด็นหลักของการบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ คือ จำนวนต้นทุนที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และยกยอดไปจนกว่า จะมีการรับรู้รายได้ที่สัมพันธ์กัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดแนวปฏิบัติในการคำนวณหา ต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง รวมทั้งการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังให้แนวทางเกี่ยวกับวิธีการคำนวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลืออีกด้วย

หากตรวจนับสินค้าแล้วไม่ตรง หรือตรวจนับสต๊อกสินค้าแล้วไม่ตรง (Ending Inventory) แล้วพบผลต่าง ต้องทำยังไง ?

          ควรหาสาเหตุของผลต่างจากการตรวจนับสินค้าว่าเกิดผลต่างมาจากสาเหตุใด ซึ่งอาจจะเกิดจากการนับผิดพลาด หรือ คลาดเคลื่อน, การบันทึกบัญชีซื้อและขายไม่ถูกต้อง เมื่อหาสาเหตุได้แล้ว ควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามที่ได้มีการนับสินค้าไป

กรณีสินค้าสำหรับกรณีสินค้าสูญหาย ไม่ทราบสาเหตุ ต้องทำการปรับทางบัญชียังไง ?

          กรณีสินค้าสูญหายไม่ทราบสาเหตุ เข้าลักษณะเป็นสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่า (VAT) ของสินค้าตามราคาตลาดของสินค้าที่สูญหายไปดังกล่าวตามมาตรา 79 และมาตรา 79/3(3) แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีถูกโจรกรรม ต้องทำการปรับทางบัญชียังไง ?

         กรณีสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม และบริษัทฯ ได้แจ้งความไว้แล้ว หากสินค้าที่สูญหายดังกล่าวไม่มีการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ ย่อมถือเป็นผลเสียหายเนื่องจากการประกอบกิจการ บริษัทฯ มีสิทธินำมูลค่าต้นทุนของสินค้าทั้งจำนวน ไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ จะต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า สินค้านั้นได้สูญหายจริง และ ภาษีซื้ออันเกิดจากสินค้าที่สูญหายเนื่องจากถูกโจรกรรมไปนั้น เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ หากไม่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีสิทธินำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

          ราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ด้วยตามมาตรา 65 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อเท็จจริงบริษัทคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยคำนวณตามราคาตลาดที่ต่ำกว่า จึงให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ตามมาตรา 65 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องนำผลต่างระหว่างราคาทุนและราคาตลาดมาบวกกลับในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทแต่อย่างใด

        ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน 2564, ปิดงบการเงิน 2565, ปิดงบการเงิน 2565, บริการด้านตรวจสอบบัญชี 2564 Audit Services 2021 สามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า