GL-AP-AR

GL, AP, AR และความสำคัญของการจัดการระบบบัญชีให้เหมาะสม

          การบริหารจัดการระบบบัญชีขององค์กรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารธุรกิจและการเงินขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียร. ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับระบบบัญชีที่สำคัญที่สุด นั้นคือ บัญชี General Ledger (GL), Accounts Payable (AP), และ Accounts Receivable (AR) เป็นส่วนสำคัญของระบบบัญชีขององค์กรที่ใช้ในการบันทึกและติดตามการเคลื่อนไหวของเงินและธุรกรรมการเงินต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีความเสถียรและมีข้อมูลการเงินที่ถูกต้องตลอดเวลา ในบทความนี้เราจะสำรวจแต่ละบัญชีอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจการทำงานและความสำคัญของแต่ละบัญชีในระบบบัญชีขององค์กร

บัญชี General Ledger (GL)

          บัญชี General Ledger (GL) เป็นหนังสือรายวันหรือระบบบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดของทุก ๆ ธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยประกอบด้วยบัญชีทั้งหมดที่ใช้ในระบบบัญชี ซึ่งรวมถึงบัญชีทางการเงินและบัญชีทางบัญชีอื่น ๆ ที่มีอยู่ในองค์กร สำหรับแต่ละธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่จำเป็นจะถูกบันทึกใน GL เช่น วันที่เกิดธุรกรรม คำอธิบายธุรกรรม จำนวนเงินที่เคลื่อนไหว และบัญชีที่เกี่ยวข้อง

         GL จะถูกใช้ในการสรุปสถานะการเงินขององค์กร เพื่อทราบถึงกำไรและขาดทุน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และสถานะของทรัพยากรการเงินอื่น ๆ ขององค์กร

         ความสำคัญของบัญชี GL

         บัญชี General Ledger (GL) เป็นหัวใจแห่งระบบบัญชีขององค์กร เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน ซึ่งรวมถึงรายการรายวันของบัญชีทุกชนิด การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลใน GL จะช่วยในการวิเคราะห์สถานะการเงินขององค์กร เช่น กำไรและขาดทุน ค่าใช้จ่าย และสถานะของทรัพยากรการเงิน ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจทางการเงิน.

         การบันทึกและจัดการข้อมูลใน GL
 • การบันทึกข้อมูล: การบันทึกข้อมูลใน GL ควรมีความแม่นยำและเป็นระเบียบ เช่น การระบุวันที่ เลขบัญชี คำอธิบายธุรกรรม และจำนวนเงิน.
 • การตรวจสอบและปรับปรุง: ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลใน GL เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเชื่อถือได้.
 • การรายงาน: การสร้างรายงานทางการเงินจาก GL เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจทางการเงิน และควรเป็นระบบที่ใช้ง่ายและมีความกระชับ.

บัญชี Accounts Payable (AP)

          บัญชี Accounts Payable (AP) เป็นบัญชีที่ใช้ในการบันทึกธุรกรรมการจ่ายเงินในองค์กร โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินต่อสินค้าหรือบริการที่องค์กรได้รับมาและค้างชำระ ในบัญชี AP จะระบุรายละเอียดของบริษัทหรือบุคคลที่ต้องการจ่ายเงิน วันที่ครบกำหนดการชำระเงิน และจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

          การจัดการ AP มีความสำคัญเพราะมันช่วยในการรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กรในการชำระเงินต่อผู้ขายหรือบริการ และช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาในการตรวจสอบและชำระหนี้ให้ครบตามกำหนด

         ความสำคัญของบัญชี AP

          บัญชี Accounts Payable (AP) เป็นบัญชีที่ใช้ในการบันทึกธุรกรรมการจ่ายเงินในองค์กร ซึ่งมักค้างชำระต่อบริษัทหรือบุคคลที่ให้บริการหรือสินค้า. การบริหาร AP อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถจ่ายเงินตามกำหนด ลดความเสี่ยงในการเกิดค่าปรับต่าง ๆ และรักษาความน่าเชื่อถือในตลาด.

          การบันทึกและจัดการข้อมูลใน AP

ขั้นตอนทั่วไปในการบันทึกและจัดการข้อมูลใน AP

 1. รับใบแจ้งหนี้ (Invoice Receipt):
  • ทำการรับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายหรือผู้รับบริการ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบแจ้งหนี้ เช่น ราคาสินค้าหรือบริการ, ปริมาณ, ข้อมูลผู้ขาย
 2. บันทึกข้อมูล (Data Entry):
  • นำข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ไปบันทึกลงในระบบบัญชี AP โดยระบุรายละเอียดของรายการ เช่น รหัสรายการ, จำนวนเงิน, วันครบกำหนดชำระเงิน เป็นต้น
 3. อนุมัติการจ่าย (Approval Workflow):
  • จัดการกระบวนการอนุมัติใบแจ้งหนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจในองค์กร เช่น ผู้จัดการบัญชีหรือผู้บริหาร
 4. จ่ายเงิน (Payment):
  • หลังจากที่ใบแจ้งหนี้ได้รับการอนุมัติ กำหนดวันชำระเงินตามกำหนดในใบแจ้งหนี้
  • จัดการการโอนเงินหรือเช็คในการชำระเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับบริการ
 5. บันทึกการจ่าย (Payment Recording):
  • บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินลงในระบบบัญชี รวมถึงหมายเลขการอ้างอิงของการชำระเงิน เพื่อการติดตามและรายงาน
 6. ตรวจสอบและควบคุม (Reconciliation and Control):
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี AP และทำการควบคุมการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณ
 7. การรายงาน (Reporting):
  • สร้างรายงานเกี่ยวกับการชำระเงิน, คงค้าง, และสถานะการจ่ายเงินสำหรับผู้บริหารและทีมบัญชี
 8. การบันทึกข้อมูลประจำ (Record Keeping):
  • ทำการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการ AP ไว้ในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย

บัญชี Accounts Receivable (AR)

         บัญชี Accounts Receivable (AR) เป็นบัญชีที่ใช้ในการบันทึกธุรกรรมการรับเงินที่องค์กรค้างรับจากลูกค้าหรือผู้ซื้อ ในบัญชี AR จะระบุรายละเอียดของลูกค้าหรือผู้ซื้อที่ค้างจ่ายเงิน วันที่ครบกำหนดการรับเงิน และจำนวนเงินที่ค้างรับ

        การจัดการ AR มีความสำคัญเพราะมันช่วยในการรักษาความน่าเชื่อถือของลูกค้า และช่วยในการวางแผนการเงินขององค์กร นอกจากนี้ มันยังช่วยในการติดตามและรับเงินต่าง ๆ จากลูกค้าให้ครบตามกำหนด

        ความสำคัญของบัญชี AR

        บัญชี Accounts Receivable (AR) เป็นบัญชีที่ใช้ในการบันทึกธุรกรรมการรับเงินที่ค้างรับจากลูกค้าหรือผู้ซื้อ. การจัดการ AR อย่างถูกต้องช่วยให้องค์กรรับเงินตามกำหนด ลดความเสี่ยงในการไม่ได้รับเงิน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

        การบันทึกและจัดการข้อมูลใน AR

ขั้นตอนทั่วไปในการบันทึกและจัดการข้อมูลใน AR

 1. สร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice Generation):
  • สร้างใบแจ้งหนี้ตามรายการสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้รับ
  • ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับราคา, ปริมาณ, วันครบกำหนดชำระเงิน และข้อมูลลูกค้า
 2. บันทึกข้อมูล (Data Entry):
  • นำข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ไปบันทึกลงในระบบบัญชี AR โดยระบุรายละเอียดของรายการ เช่น รหัสรายการ, จำนวนเงิน, วันครบกำหนดชำระเงิน เป็นต้น
 3. การส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice Delivery):
  • ส่งใบแจ้งหนี้ถึงลูกค้า โดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์
 4. ตรวจสอบการชำระเงิน (Payment Verification):
  • ตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้าเมื่อถึงกำหนดชำระ
  • ทำการบันทึกการรับเงินในระบบ AR
 5. การระบุความคงค้าง (Aging Analysis):
  • ตรวจสอบความคงค้างของการชำระเงินจากลูกค้า
  • สร้างรายงานความคงค้างเพื่อติดตามและระบุการรับเงินที่ค้างคาว
 6. การติดต่อลูกค้า (Customer Communication):
  • หากมีการชำระเงินที่ล่าช้าหรือค้างคาว ติดต่อลูกค้าเพื่อขอชำระเงินและจัดการคำร้องเร่ง
 7. การบันทึกข้อมูลประจำ (Record Keeping):
  • เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการชำระเงิน รวมถึงใบแจ้งหนี้และหลักฐานการรับเงินไว้ในระบบ
 8. การรายงาน (Reporting):
  • สร้างรายงานเกี่ยวกับการรับเงิน, ค้างชำระ, และสถานะบัญชีลูกค้าสำหรับผู้บริหารและทีมบัญชี
AR AP GL Process Flow
AR AP GL Process Flow

          สำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการบริหารการเงินและบัญชีของธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของสำนักงานบัญชีช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณควรจ้างบริการบัญชีจากเอซีซี คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อการบริหารการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ. ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ เรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการบริหารการเงินของคุณ.

       สามารถติดต่อบริษัทของเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า