บริการของเรา

บริการด้านการบัญชี

• บริการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี และวางระบบบัญชี

• บริการเป็นที่ปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับ Cash Flow

• บริการนับสต๊อกสินค้าปลายปี Ending Inventory

• จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

• ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

• บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

• บริการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด

• บริการตรวจสอบเฉพาะกิจ

• บริการการตรวจสอบอื่นๆ เช่นการตรวจสอบ BOI

บริการด้านภาษีอากรและกฎหมาย

• การวางแผนภาษี

• การสอบทานภาษี

• การควบรวมและซื้อกิจการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    – จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย และยื่นแบบแสดงรายการภาษี รายเดือน
    – จัดเตรียม และดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    – จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลครึ่งปี
    – จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลประจำปี
    – จัดเตรียม และดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    – จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
    – จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
    – จัดเตรียม และดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

• จัดทำแบบและนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ รับปรึกษาปัญหาภาษีท้องถิ่น

บริการให้คำปรึกษา

• บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน

• บริการตรวจสอบภายใน

• บริการที่ปรึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

• การควบรวมและซื้อกิจการ

บริการด้านการไอที

• บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบ IT

• บริการเช่า Computer Notebook และ Printer

• บริการจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Computer, Switch, Wi-Fi, Router, Firewall, Printer, เครื่องถ่ายเอกสาร, CCTV และอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS)

• บริการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Software Microsoft windows, Microsoft Office, Anti-Virus

• บริการติดตั้งโปรแกรม Microsoft windows, Microsoft Office และอื่นๆ

• บริการ IT Support Service

• บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟล์แชร์,ระบบสำรองข้อมูล,ระบบอีเมล และระบบ Server ตามความต้องการ

• บริการเดินสายLAN, สาย Fiber