ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax (VAT) คืออะไร ?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT)

          ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2565 (Value Added Tax) หรือ VAT ปี 2565 เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยที่อัตราที่ผู้ประกอบการจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยตาม มาตรา 80 คือ 10% โดยแบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 9% และภาษีท้องถิ่นอีก 1% มาตั้งแต่ปี 2535 แต่ปี 2540 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษี VAT ซึ่งจะพิจารณาต่อในทุกๆ 2 ปี เหลือที่ 7% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ประเทศเจอวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน มาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับสูตรการคำนวณ VAT ปี 2565 คือ มูลค่าราคาสินค้า/บริการ x อัตราภาษี (7%) = ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใครบ้างต้องมีหน้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT)

          ผู้ที่ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือในวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ,ห้างหุ้นส่วน,หรือนิติบุคคล หากมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี มีหน้าที่จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 

วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ที่ต้องเสีย = ภาษีขายภาษีซื้อ

ภาษีขาย > ภาษีซื้อ = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชาระ

ภาษีขาย < ภาษีซื้อ = ภาษีที่มีสิทธิขอคืนหรือขอเครดิตภาษี

ภาษีขาย (Output Tax) คืออะไร

          ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เรียกเก็บ หรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เมื่อมีการขายสินค้าหรือรับค่าบริการ

ภาษีซื้อ (Input Tax) คืออะไร

          ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน ภาษีซื้อที่จะนำมาหักได้นี้คลุมไปถึงภาษีซื้อของสินค้าประเภททุนด้วย

ทำธุรกิจที่เข้าเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่มิได้จดทะเบียนจะมีความผิดอย่างไร ?

 1. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากยอดขายสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 3. เสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระในแต่ละเดือนภาษี
 4. เสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ
 5. ไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บในขณะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนฯ ไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำระได้ (ภาษีขาย)

ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อไร ?

 1. การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นแบบภ.พ.30 พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เป็นรายเดือนทุกเดือนภาษี ไม่ว่าจะมีการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม โดยให้ยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 2. การยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36
  2.1.  กรณีเป็นผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบพร้อมชำระภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน ให้แก่ ผูู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว หรือ ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
  2.2.  กรณีเป็นผู้ทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน หรือส่วนราชการซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถูกยึดมาตามกฎหมายโดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาด มีหน้าที่ต้องยื่นแบบพร้อมชำระภาษีภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ขายทอดตลาด
  2.3.  กรณีเป็นผู้รับโอนสินค้าหรือเป็นผู้รับโอนสิทธิในบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบพร้อมชำระภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด 30 วัน ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น

          Our company provide total solutions in Accounting for Business. We provide Company Registration , Accounting, Tax advisory, Social Security Fund, BOI Consult Service, BOI Audit, Audit Services, FDA license services, Importation License and Product Registration at FDA.

       📌 Contact Us

✅ Phone 📞 02-114-7715
✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.co …
✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
✅ Mail 📧 [email protected]

Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า