TAX News ฉบับที่ 417: กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๑๗)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือค่าใช้บริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

(๑) เป็นการจ่ายค่าซื้อหรือค่าจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่รวมค่าบำรุงรักษารายปี และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่ ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างทำ หรือผู้ไห้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล

(๒) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นในประเทศไทย

(๓) ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เท่ากับ รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อย ของรายจ่ายตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

(๔) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อหรือจ้างทำ ต้องนำมาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามประสงค์ ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายค่าซื้อหรือค่าจ้างทำ

(๕) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ซื้อ จ้างทำ หรือใช้บริการจะต้อง ไม่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทเดียวกันตามรายงานแสดงรายละเอียดประเภทและลักษณะของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ซื้อ จ้างทำ หรือใช้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ เฉพาะภายใน รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องจัดทำรายงานแสดง รายละเอียดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สิทธิยกเว้นนั้น โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตาม แบบที่แนบท้ายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงาน ไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg417.pdf

        Our company provide total solutions in Accounting for Business. We provide Company Registration , Accounting, Tax advisory, Social Security Fund, BOI Consult Service, BOI Audit, Audit Services.

       📌 Contact Us

✅ Phone 📞 02-114-7715
✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.co …
✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
✅ Mail 📧 [email protected]

Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า