แผนผังบัญชีกิจการอุตสาหกรรม

การจัดทำบัญชีกิจการอุตสาหกรรม Manufacturing Accounting

กิจการอุตสาหกรรม Manufacturing Industry

        กิจการอุตสาหกรรมจะมีกระบวนการผลิต เริ่มจากการจัดซื้อวัตถุดิบเข้ามาเพื่อแปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูปไว้เพื่อจำหน่าย โดยมีเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านเครื่องจักรวัสดุที่ใช้ในการผลิต ค่าแรงพนักงานฝ่ายผลิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปออกมาจำหน่าย

          ซึ่งรูปแบบ การทำบัญชีของกิจการอุตสาหกรรมนั้นใกล้เคียงกับ การทำบัญชีของกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย แต่จะแตกต่างกันที่ ต้นทุนของสินค้า เพราะกิจการกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นการซื้อวัตถุดิบแล้วทำเข้าสู่กระบวนแปรรูปเพื่อออกมาเป็นสินค้า ดังนั้นต้นทุนจะประกอบไปด้วย

 1. วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนผลิต
 2. ค่าแรง
 3. ค่าใช้จ่ายๆที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

          ซึ่งรวมๆกันทั้งหมดเราจะเรียกว่า ต้นทุนการผลิต  แต่กิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย ต้นทุนของสินค้า คือมูลค่าของสินค้าที่ซื้อมาเพิ่อทำการขายนั้นเอง ต่อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน การจัดทำบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม ให้มากขึ้นเราจึงมาทำรู้จักรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในหัวข้อถัดไป

แผนผังบัญชีกิจการอุตสาหกรรม
แผนผังบัญชีกิจการอุตสาหกรรม

ส่วนประกอบต้นทุนการผลิต

MANUFACTURING AND PRODUCTION AUDIT SERVICE
MANUFACTURING AND PRODUCTION AUDIT SERVICE
1. วัตถุดิบ (Raw Materials)

          วัตถุดิบ (Raw Materials) คือ สิ่งของที่ทำมาเปลี่ยนสภาพให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือสิ่งของที่นำมาใช้ประกอบการผลิต ซึ่งในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดอาจจะใช้วัตถุดิบที่สำคัญเพียงชนิดเดี่ยว หรืออาจจะใช้วัตถุดิบหลักมากกว่าหนึ่งชนิด หรืออาจจะมีวัตถุดิบอื่นๆเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งในทางบัญชีสามารถแบ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าออกมาได้เป็น 2 กลุ่ม

          1.1. วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials /DM) คือ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต โดยสามารถบอกปริมาณและมูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตได้ชัดเจน เช่น ผ้า, หนัง, ไม้ เป็นต้น

          1.2. วัตดุดิบทางอ้อม (Indirect Materials) คือ วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า โดยใช้จำนวนไม่มาก ปริมาณไม่ชัดเจน เช่น ด้าย, สีทาไม้ เป็นต้น

2. ค่าแรง (Labor)

          ค่าแรง (Labor) คือ ค่าจ้าง หรือเงินเดือนที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าขึ้นมา ซึ่งสามารถแบ่งค่าแรงได้เป็น 2 กลุ่ม

          2.1. ค่าแรงทางตรง (Direct Labor) คือ ค่าจ้างที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าโดยตรง เช่น ค่าแรงพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า, ค่าช่างไม้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ค่าแรงทางตรงสามารถคำนวณต้นทุนค่าแรงที่ใช้ในการผลิตแต่ละหน่วยได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสัดส่วนของการผลิตได้

          2.2. ค่าแรงทางอ้อม (Indirect Lavbor) คือ ค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง เช่น เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน, เงินเดือนยาม, เงินเดือนแม่บ้านทำความสะอาด เป็นต้น

3. ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆหรือค่าใช้จ่ายในโรงงาน ( Manufacturing Overhead หรือ Factory Overhead)

          เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต่อการผลิต หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของโรงงานที่เกิดขึ้นในการผลิตหรือบริการ นอกจากวัตถุดิบและค่าแรงโดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

          3.1.  ค่าใช้จ่ายที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต (Fixed Expenses) เช่น ค่าเสื่อมราคาโรงงาน, ค่าเสื่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์, ค่าเช่า, เบี้ยประกันโรงงาน เป็นต้น

          3.2. ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปตามการผลิต (Variable Expenses) เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำมัน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิตสามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวพวกสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น
 2. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าน้ำมันหล่อลื่น, ค่าไส้กรอง, ค่าเข็ม, ค่าดอกสว่าน เป็นต้น
 3. ค่าแรงทางอ้อม
 4. เงินเดือนผู้ควบคุมงานในโรงงาน
 5. ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์
 6. ค่าเสือมเครื่องจักรและอุปกรณ์
 7. ค่าเสื่อมอาคารโรงงาน
 8. ค่าเบี้ยประกันโรงงานและเครื่องจักร
 9. ค่าสิทธิบัตรตัดบัญชี
 10. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงงาน
 

สินค้าคงเหลือ (Inventory) ในกิจการโรงงานอุตสหกรรม

          สินค้าคงเหลือ ในทางการบัญชี หมายถึง ทรัพย์สินที่กิจการมีไว้เพื่อขาย ซึ่งในทางบัญชีสินค้าคงเหลือ แบ่งได้ดังต่อไปนี้

 • วัตถุดิบ (Raw Material: RM) คือ สินค้าที่ซื้อเข้ามาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพให้ เป็นงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป
 • สินค้าระหว่างการผลิต (Work-In-Process: WIP) คือ สินค้าที่กำลังอยู่ในกระบวนการผลิต ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และต้องรอเข้ากระบวนการผลิตในขั้นถัดไป โดยมีต้นทุนเช่นเดียวกับสินค้าสำเร็จรูป
 • สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods :FG) คือ สินค้าที่ผลิตโดยสมบูรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์และถูกจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องและเตรียมพร้อมที่จะขาย โดยมีต้นทุนประกอบด้วยวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • วัสดุโรงงาน (Factory Supplies) คือ วัสดุสิ้นเปลืองที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าในโรงงาน เช่น น้ำมันหล่อลื่น, กาว, ตะปู, เข็ม, ไส้กรอง เป็นต้น

งบการเงินกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

          งบการเงินกิจการอุตสาหกรรมจะแตกต่างจากกิจการจำหน่ายสินค้า คือ การจัดทำงบด้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกงบหนึ่ง เพื่อแสดงรายละเอียดของต้นทุนการผลิตสินค้า

งบการเงินกิจการอุตสาหกรรมจะประกอบด้วย
 1. งบต้นทุนการผลิต (statement of cost of goods manufactured)
 2. งบกำไรขาดทุน (income statement or profit and loss statement)
 3. งบดุล (balance sheet)

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory)

          การบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory) คือ การบันทึกบัญชีเพื่อให้ทราบต้นทุนการผลิตสินค้า โดยกิจการจะทำบัญชีต่างๆ เพื่อแสดงส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต มีด้งนี้

 1. บัญชีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 2. บัญชีค่าแรงงานทางตรง
 3. บัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 4. บัญชีสินค้าระหว่างผลิต
 5. บัญชีต้นทุนการผลิต

          ผู้ประกอบการ,ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ บริการตรวจสอบงบการเงิน หรือให้บริการที่ปรึกษาบัญชี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มโรงงาน หรือ สนใจให้ทางบริษัทของเราเข้าดำเนินการตรวจนับสินค้า หรือตรวจนับสต๊อกสินค้า (Ending Inventory), บริการปิดงบการเงิน, บริการด้านตรวจสอบบัญชี,  Audit Services, Financial Statement Audit สามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะค่ะ 

         ✅ โทร 📞 02-114-7715
         ✅ Web 🌐 https://www.accconsultingservice.com/
         ✅ Inbox 📩 http://m.me/100581915340875
         ✅ Line 📱 https://lin.ee/PhD3G7F
         ✅ Mail 📧 [email protected]
Facebook
Twitter
Pinterest

ความรู้/ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า